Próiseas Iarratais Saoránacht Saint Lucia


Próiseas Iarratais Saoránacht Saint Lucia


Breithneoidh an Bord Saoránachta de réir Infheistíochta iarratas ar shaoránacht agus b’fhéidir gurb é an toradh a bheidh air iarratas ar shaoránacht trí infheistíocht a dheonú, a dhiúltú nó moill a chur air ar chúis.
 • Is é trí (3) mhí an meán-am próiseála ó fhaightear iarratas go fógra faoin toradh. Nuair a mheastar, i gcásanna eisceachtúla, go mbeidh an t-am próiseála níos faide ná trí (3) mhí, cuirfear an gníomhaire údaraithe ar an eolas faoin gcúis leis an moill a bhfuil súil leis.
 • Ní mór do ghníomhaire údaraithe iarratas ar shaoránacht trí infheistíocht a chur isteach i bhfoirm leictreonach agus clóite thar ceann iarratasóra.
 • Ní mór gach iarratas a chomhlánú i mBéarla.
 • Caithfidh gach doiciméad a chuirtear isteach leis an iarratas a bheith i mBéarla nó aistriúchán fíordheimhnithe go Béarla.
  • NB: Ciallaíonn aistriúchán fíordheimhnithe aistriúchán a dhéanann aistritheoir gairmiúil atá creidiúnaithe go hoifigiúil do chúirt dlí, gníomhaireacht rialtais, eagraíocht idirnáisiúnta nó institiúid oifigiúil dá samhail, nó má dhéantar é i dtír nach bhfuil aistritheoirí creidiúnaithe oifigiúla ann, aistriúchán a dhéanann cuideachta a bhfuil a ról nó a gnó ag cur aistriúcháin ghairmiúla i bhfeidhm.

Próiseas Iarratais Saoránacht Saint Lucia

 • Ní mór GACH doiciméad tacaíochta riachtanach a cheangal le hiarratais sular féidir leis an Aonad iad a phróiseáil.
 • Ní mór na táillí próiseála neamh-inaisíoctha riachtanacha agus na díchill chuí don phríomhiarratasóir, dá chéile nó dá cleithiúnaí cáilitheach eile a bheith in éineacht le gach iarratas.
 • Seolfar foirmeacha iarratais neamhiomlána ar ais chuig an ngníomhaire údaraithe.
 • I gcás ina ndeonófar iarratas ar shaoránacht trí infheistíocht, tabharfaidh an tAonad fógra don ghníomhaire údaraithe go gcaithfear an infheistíocht cháilitheach agus na táillí riachtanacha riaracháin rialtais a íoc sular féidir an Deimhniú Saoránachta a dheonú.
 • I gcás go ndiúltaítear d’iarratas, féadfaidh an t-iarratasóir, i scríbhinn, athbhreithniú a iarraidh ar an Aire.